Pravila

Na podlagi 13. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/2006) je občni zbor Slovenske inženirske zveze na občnem zboru dne 27. 06. 2007 sprejel spremembe in dopolnila pravil Slovenske inženirske zveza, tako da se ta glasijo:

P R A V I L A SLOVENSKE INŽENIRSKE ZVEZE

I. Splošne določbe

 1. člen

Slovenska inženirska zveza (v nadaljnjem besedilu: SIZ) je zveza inženirskih organizacij, ki združuje panožne in območne strokovne zveze oziroma društva (v nadaljnjem besedilu: članice).

 1. člen

Ime zveze je Slovenska inženirska zveza, njena kratica pa SIZ.
Sedež zveze je na Karlovški cesti 3, 1000 Ljubljana.
SIZ je pravna oseba civilnega prava.
SIZ ima štampiljko pravokotne oblike z navedbo imena in sedeža:
Slovenska inženirska zveza, Ljubljana, Karlovška 3.

 1. člen

SIZ deluje na območju Republike Slovenije kot nacionalna mreža nevladnih organizacij slovenske tehniške inteligence. Deluje tudi v Združenju evropskih inženirskih zvez (FEANI) in sodeluje v Svetovni zvezi inženirskih organizacij (WFEO) in v drugih mednarodnih inženirskih organizacijah.

 1. člen

Delovanje SIZ je javno.
SIZ ima svoja glasila, s katerimi obvešča člane in javnost.
Za zagotavljanje javnosti delovanja je odgovoren predsednik SIZ.

II. Namen, cilji in naloge – programske zadolžitve SIZ

 1. člen

Namen SIZ je uveljavljanje inženirstva v strokah in v družbi kot celoti, spodbujanje inovacijske in inventivne dejavnosti in usposobljenost ter strokovnost inženirskih kadrov.

Cilji SIZ so:

 • sodelovanje z domačimi in tujimi inženirskimi organizacijami;
 • povezanost gospodarstva z drugimi organizacijami zaradi uresničevanja in uveljavljanja inženirstva v strokah in družbi kot celoti;
 • sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju strategije programskih usmeritev gospodarskega razvoja TS;
 • spodbujanje inovacijske in inventivne dejavnosti;
 • sodelovanje pri dejavnosti varstva okolja in vzpodbujanje sonaravnega gospodarskih dejavnosti in razvoja

Za dosego svojega namena in ciljev opravlja SIZ sledeče dejavnosti oziroma naloge:

 • uresničevanje in usklajevanje interesov članic,
 • predstavljanje SIZ doma in v tujini,
 • zastopanje stanovskih interesov;
 • predlaganje razvojno – raziskovalnih in tehnično – tehnoloških programov,
 • presojanje razvojnih programov in investicij,
 • sodelovanje pri pripravi in izdelavi tehnične zakonodaje, predpisov in standardov s področja tehničnih strok,
 • sodelovanje pri izdelavi strokovne terminologije,
 • povezovanje – mreženje in po potrebi ustanavljanje projektnih skupin za razreševanje aktualnih in dolgoročnih gospodarskih problemov in zadovoljevanje družbenih potreb v sodelovanju s članicami,
 • informiranje inženirskih kadrov.
 1. člen

SIZ izvaja tudi sledeče pridobitne dejavnosti:

 • organizacija izobraževalne dejavnosti in usposabljanje inženirskih kadrov,
 • presoja raziskovalnih programov,
 • izdelava tehničnih predpisov in standardov,
 • izdajanje strokovne literature,
 • gospodarjenje z nepremičninami.
 1. člen

Članstvo v SIZ je prostovoljno na podlagi odločitve in sklepa pristojnega organa članice.
Članstvo v SIZ se obnavlja tako, da članica izpolni obveznosti po teh Pravilih ter poravna letno članarino v roku, ki ga določi upravni odbor.

 1. člen

Sklep o ugotovitvi o izpolnjevanju pogojev za članstvo sprejme upravni odbor. O spremembah članstva upravni odbor redno obvešča Občni zbor.
Članice SIZ lahko postanejo inženirske organizacije skladno s 1. členom teh Pravil, ki predložijo sklep svojega najvišjega organa o včlanitvi v SIZ.
Iz SIZ lahko članica izstopi z obrazložitvijo in po sklepu svojega najvišjega organa. Sklep o izstopu mora članica pisno sporočiti SIZ najmanj tri mesece pred nameravanim izstopom. Pred izstopom iz SIZ mora članica poravnati svoje morebitne obveznosti, ki jih ima do SIZ:
Članice se lahko iz SIZ tudi izključi, skladno s temi pravili.

 1. člen

Dolžnosti članic SIZ so:

 • da spoštujejo ta Pravila ter odločitve in sklepe organov ter se ravnajo po njih;
 • da volijo in so izvoljeni preko predstavnikov v organe SIZ;
 • da vestno in zanesljivo opravljajo zaupane naloge;
 • da dajejo predloge in pobude za delo organov SIZ ter sodelujejo pri njihovem delu;
 • da z osebnim prizadevanjem in vzorom pomagajo pri uresničitvi namenov, ciljev in nalog ter pri uresničitvi delovnega programa in finančnega načrta SIZ;
 • da sodelujejo v dejavnostih, ki jih organizira SIZ;
 • da redno plačujejo članarino in ostale prispevke ter izvršujejo naloge in sklepe, ki jih določi organ SIZ.
 1. člen

Pravice članic so:

 • da volijo in so izvoljeni prek predstavnikov v organe SIZ;
 • da dajejo predloge in pobude za delo organov SIZ ter sodelujejo pri njihovem delu in izpolnjevanju nalog;
 • da sodelujejo v dejavnostih, ki jih organizira SIZ;
 • da prejemajo nagrade, pohvale in priznanja za delo v SIZ ter za dosežene uspehe;
 • da uživajo vse ugodnosti in oziroma storitve, ki jih SIZ nudi svojim članicam in njihovim članom.
 1. člen

Častni član SIZ lahko postane fizična ali pravna oseba, ki jo predlaga in utemelji članica upravnemu odboru SIZ in ta predloži občnemu zboru SIZ.

Sklep o imenovanju častnega člana sprejme občni zbor SIZ.
Posameznim članom in panožnim zvezam oziroma društvom se podeljujejo priznanja. Sklep o podelitvi priznanja predlaga upravni odbor, potrdi pa občni zbor.
Častni člani se lahko udeležujejo sej organov SIZ, nimajo pa pravice glasovanja.

 1. člen

Za svoje delo v organih SIZ predstavniki članic praviloma ne prejemajo plačila razen povrnitev stroškov za izvajanje svoje funkcije. Za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član SIZ pokaže s svojim delom, lahko upravni odbor SIZ prizna takemu članu ustrezno nagrado.

III. Organi SIZ

 1. člen

Organi SIZ so:

 • občni zbor
 • predsednik in podpredsedniki
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • častno razsodišče,
 • NC FEANI.

Organi SIZ imajo praviloma svoj poslovnik delovanja.
SIZ upravljajo članice preko svojih predstavnikov v organih SIZ.
Mandat predstavnikov v organih SIZ traja dve leti in so lahko ponovno izvoljeni.
Če je predstavnik zadržan, ga nadomesti drugi pooblaščeni predstavnik.

a) OBČNI ZBOR

 1. člen

Občni zbor je najvišji organ SIZ. Sestavljajo ga po trije predstavniki vsake članice.

 1. člen

Redni občni zbor je enkrat letno, izredni občni zbor pa se skliče po potrebi.
Redni občni zbor sklicuje predsednik SIZ.
Vsaki dve leti je volilni občni zbor.
Izredni občni zbor sklicuje predsednik SIZ po lastni presoji ali na zahtevo vsaj tretjine članov upravnega odbora ali vsaj tretjine članic SIZ. Predsednik mora sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni po prejemu zahteve za sklic. V nasprotnem primeru ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red.
Občni zbor lahko skliče kadarkoli tudi petina vseh članov SIZ.
Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica predstavnikov članic.
Če ni zadosti navzočih predstavnikov, predsednik po polurnem čakanju izvede občni zbor ob navzočnosti vsaj dveh članic SIZ. Odločitev občnega zbora je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica navzočih predstavnikov članic in če ta pravila ali drugi akt SIZ ne določa drugače.
Volitve članov organov SIZ so tajne, če občni zbor ne odloči drugače.

 1. člen

Občni zbor SIZ:

 • sprejema Pravila ter spremembe in dopolnitve Pravil SIZ;
 • sprejema programe delovanja SIZ;
 • obravnava in potrjuje letno poročilo, obravnava poročila nadzornega odbora
 • voli in razrešuje predsednika SIZ, enega ali več podpredsednikov;
 • voli in razrešuje člane nadzornega odbora ter predsednika in člane častnega razsodišča in njihove namestnike;
 • odloča o pritožbah zoper odločitve upravnega odbora in častnega razsodišče
 • imenuje častne člane;
 • sprejema poslovnike občnega zbora, upravnega in nadzornega odbora ter pravilnik častnega razsodišča;
 • podeljuje priznanja;
 • sklepa o prenehanju SIZ;
 • odloča o najpomembnejših odločitvah v SIZ.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar, delovni predsednik in dva overitelja. Način dela občnega zbora ureja poslovnik.

 1. b) UPRAVNI ODBOR
 2. člen

Upravni odbor sestavljajo predsedniki ali pooblaščeni predstavniki vseh članic SIZ, predsednik in podpredsedniki SIZ. Število podpredsednikov določi občni zbor glede na potrebe SIZ.
Predsednik SIZ je hkrati predsednik upravnega odbora SIZ.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
Upravni odbor lahko izmed svojih članov imenuje stalne in občasne komisije, odbore ter interesne sekcije in združenja.

 1. člen

Predsednik upravnega odbora sklicuje seje po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno. Sejo mora sklicati tudi na zahtevo najmanj tretjine članov upravnega odbora.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica njegovih članov. Sklepa z večino glasov prisotnih članov upravnega odbora.
Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa eden od podpredsednikov. Način dela upravnega odbora ureja poslovnik.
V nujnih primerih lahko predsednik izpelje korespondenčno sejo.

 1. člen

Upravni odbor:

 • ugotavlja izpolnjevanju pogojev za članstvo in o tem obvešča občni zbor;
 • je odgovoren za izvajanje odločitev, sklepov in priporočil občnega zbora;
 • spremlja izvajanje letnega programa dela in finančnega načrta ter ju predloži občnemu zboru;
 • imenuje stalne in občasne komisije, odbore ter interesne sekcije in združenja;
 • imenuje glavnega tajnika in vodstvene delavce strokovne službe;
 • sprejema poslovnike delovnih teles SIZ in poslovnike, ki jih zahtevajo zakonska določila;
 • pripravi in predlaga poslovnik Občnega zbora;
 • upravlja s poslovnimi prostori SIZ;
 • predlaga kandidate za člane državnih teles; opravlja druge naloge skladno s Pravili;
 • predlaga imenovanje častnega člana občnemu zboru
 1. c) PREDSEDNIK
 1. člen

Predsednika SIZ voli občni zbor.
Mandat predsednika traja dve leti. Po poteku mandata je ista oseba lahko ponovno izvoljena za predsednika.

 1. člen

Pravice in dolžnosti predsednika SIZ:

 • vodi, zastopa in predstavlja SIZ;
 • predseduje upravnemu odboru ter mu predlaga v sprejem odločitve iz njegove pristojnosti;
 • predlaga občnemu zboru izvolitev podpredsednikov SIZ;
 • predlaga upravnemu odboru imenovanje glavnega tajnika SIZ in izvolitev predsednikov delovnih teles;
 • izvaja sklepe in zadolžitve organov SIZ ter skrbi za izvajanje programov delovanja SIZ;
 • samoiniciativno sprejema in izvaja poslovodne odločitve o finančnih, organizacijskih in kadrovskih vprašanjih v skladu z akti SIZ, odločitvami občnega zbora in upravnega odbora SIZ ter v skladu s predpisi in zakoni;
 • o svojem delu poroča Upravnemu odboru, Občnemu zboru in organom SIZ.
 1. člen

Predsednik SIZ lahko sklicuje kolegij kot posvetovalno telo pred obravnavo posameznih pomembnih vprašanj o delovanju SIZ. Kolegij sestavljajo predsednik, podpredsedniki in po potrebi predsedniki delovnih teles.

 1. člen

Občni zbor lahko razreši predsednika pred iztekom mandata.
Razrešitev predsednika je možna iz naslednjih razlogov:

 • če ni izvajal sklepov občnega zbora ali upravnega odbora,
 • če je kršil določbe aktov SIZ, posebej Pravil SIZ, zakone on splošne moralne in etične družbene norme (kodeks),
 • na njegovo željo.

Če je predsednik razrešen pred potekom mandata, se izvedejo najpozneje v treh mesecih volitve novega predsednika. Do izvolitve novega predsednika opravlja funkcijo vršilca dolžnosti predsednika eden od podpredsednikov, ki ga imenuje upravni odbor.

 1.  d) NADZORNI ODBOR

24. člen

Nadzorni odbor SIZ sestavljajo predsednik in dva člana, ki imajo svoje namestnike. Izvoli jih občni zbor iz vrst predstavnikov članic.
Član nadzornega odbora ne more imeti drugih funkcij v organih SIZ.

 1. člen

Nadzorni odbor:

 • izvaja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem SIZ ter nad finančnim in materialnim poslovanjem SIZ,
 • spremlja in ocenjuje izvajanje določb Pravil ter sprejetih programov in opravljanje dejavnosti SIZ
 • spremlja in nadzira materialno in finančno poslovanje SIZ,
 • pred sprejetjem letnega poročila opravi notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem SIZ, ki zajema zlasti ugotavljanje ali letno poročilo obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja SIZ in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za uresničevanje namena ter ciljev SIZ oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v teh pravilih,
 • opravlja druge zadeve, ki mu jih določi občni zbor.
 1. člen

Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občnemu zboru.
Seje sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so na seji navzoči vsi trije člani nadzornega odbora in če zanj glasujeta vsaj dva člana.
Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren občnemu zboru.

 1. e) ČASTNO RAZSODIŠČE
 1. člen

Častno razsodišče SIZ sestavljajo predsednik razsodišča in dva člana, ki imajo svoje namestnike. Izvoli jih občni zbor iz vrst predstavnikov članic.
Častno razsodišče skrbi za razvijanje, uveljavljanje in krepitev dobrih stanovskih in društvenih običajev.
Častno razsodišče odloča na predlog upravnega odbora, nadzornega odbora ali članice.
Kot dejanja, ki so v nasprotju z dobrimi stanovskimi in društvenimi običaji, se štejejo zlasti:

 • dejanja in postopki, s katerimi se kršijo Pravila SIZ;
 • kršitve sprejetih obveznosti po pogodbi in dejanja, ki povzročajo škodo članicam;
 • druge kršitve medsebojnih odnosov, ki ogrožajo pravice drugih ali kako drugače prizadenejo njihove interese;
 • kršenje določil etičnega kodeksa inženirjev.

Zoper sklep častnega razsodišča ima prizadeti član pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ.
Častno razsodišče sprejema veljavne sklep, če so na seji navzoči vsi trije člani častnega razsodišča in če zanj glasujeta vsaj dva člana.
Za svoje delo je častno razsodišče odgovorno občnemu zboru.

 1. f) NC FEANI

28. člen

Nacionalni komite FEANI (NC FEANI) deluje pod okriljem SIZ in v skladu s pravilnikom NC in statutom FEANI.

 1. Organizacija delovanja SIZ

STROKOVNA SLUŽBA

 1. člen

Strokovna, administrativno-tehnična in druga opravila izvaja za SIZ strokovna služba.
Delo strokovne službe vodi glavni tajnik SIZ. ob pomoči vodstvenih delavcev.
Za uresničevanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja je s pooblastili pristojen glavni tajnik SIZ oziroma predsednik SIZ.

GLAVNI TAJNIK

 1. člen

Glavni tajnik SIZ:

 • vodi strokovno službo,
 • izvaja sklepe predsednika in upravnega odbora,
 • opravlja druge naloge v skladu s temi Pravili in drugimi akti SIZ.

Glavnega tajnika imenuje upravni odbor SIZ na predlog predsednika SIZ za mandatno dobo štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

 1. Finančno in materialno poslovanje

31. člen

Viri dohodkov SIZ so:

 • članarina,
 • darila in volila,
 • dohodek iz dejavnosti SIZ in naslova materialnih pravic,
 • prispevki pokroviteljev,
 • javna sredstva,
 • drugi viri, skladno z zakonom.
 1. člen

Če SIZ pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene s temi Pravili.
Vsaka delitev premoženja SIZ med njene članice je nična.
SIZ razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom dela in letnim finančnim načrtom, ki ga sprejme občni zbor.
Na rednem občnem zboru članice vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno poročilo.
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in glavni tajnik SIZ.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi.
SIZ ima svoj transakcijski račun.

SIZ zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki se določi s posebnim aktom, ki ga sprejme upravni odbor v šestih mesecih od sprejema teh pravil. Posebni akt mora biti skladen z Zakonom o društvih, računovodskimi standardi za društva.

VI. Prenehanje SIZ

 1. člen

SIZ preneha z delom:

 • po volji članov,
 • s stečajem,
 • na podlagi sodne odločbe,
 • po zakonu.
 1. člen

Sklep o prenehanju delovanja SIZ po volji članov sprejme občni zbor, če je zanj glasovalo več kot dve tretjini navzočih predstavnikov članic.
V sklepu o prenehanju društva občni zbor potrdi tudi prenos vsega premoženja SIZ na članice na način, ki ga določi likvidacijska komisija. Likvidacijsko komisijo imenuje upravni odbor izmed svojih članov, za njeno delovanje pa smiselno veljajo določbe o upravnem odboru. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
Zastopnik SIZ mora o sklepu občnega zbora SIZ obvestiti pristojni organ v 30 dneh po sprejemu sklepa.

VII. Prehodne in končne določbe

 1. člen

Spremembe in dopolnitve Pravil se sprejemajo po istem postopku in na način, kot velja za sprejemanje teh Pravil.

 1. člen

Ta Pravila je sprejel občni zbor SIZ dne 27 06.2007 in začnejo veljati takoj, ko jih potrdi UE Ljubljana.

 1. člen

Z dnem, ko začnejo veljati ta Pravila, prenehajo veljati Pravila, ki so bila sprejeta na občnem zboru dne 10. 04. 2002.

 

Predsednik SIZ:
Ljubljana, 27. 06. 2007

prof. dr. Baldomir ZAJC