Zgodovina

Kot leto ustanovitve Slovenske inženirske zveze velja leto 1911. Takrat je bilo namreč ustanovljeno prvo interdisciplinarno društvo inženirjev v Ljubljani.

V letu 1923 je bila ustanovljena v Ljubljani organizacija strojnih in gradbenih tehnikov.

V začetku sta bili organizaciji inženirjev in tehnikov ločeni. Po osvoboditvi leta 1945 je bilo ustanovljeno Društvo inženirjev in tehnikov LR Slovenije, ki je sprva povezovalo isto-imenska društva v Mariboru, Kranju, Celju in Jesenicah. Društveno delo se je pretežno razvijalo v sekcijah posameznih strok.

Društvo inženirjev in tehnikov LR Slovenije se je leta 1953 preimenovalo v Zvezo inženirjev in tehnikov Slovenije, njegove dotedanje strokovne sekcije pa v strokovna društva oz. še kasneje v strokovne zveze oz. Zveze društev IT.

V SR Sloveniji je bilo po popisu iz leta 1981 okoli 76.000 inženirjev in tehnikov. V organizacijah IT jih je bilo vključenih 25.584, t. j. 33,6 %.

Zveza IT Slovenije je do leta 1995 imela svoje poslovne prostore v skromnem domu IT v Ljubljani na Erjavčevi 15. Tu je bil sedež desetih republiških strokovnih zvez, preostalih 8 strokovnih republiških zvez in društev IT pa je imelo sedež izven Doma IT, ker v njem ni bilo dovolj prostora. Zaradi tega, ker je vlada RS potrebovala stavbo na Erjavčevi, se je takratna ZITS leta 1995 preselila v prostore nekdanje Samassove vile na Karlovški cesti 3. Žal je tu še manj prostora in so si morale še nekatere zveze poiskati prostor drugje.

Člani ZITS so v svojem delovanju samostojni. Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije je koordinatorica skupnih nalog, ki jih pristojni organi zveze sprejmejo kot programe dela, v katerih je izražena interdisciplinarnost in skupni interes delovanja.

Leta 2002 se je ZITS razdelila na Inženirsko zbornico Slovenije (IZS), ki deluje ločeno po takrat sprejetem zakonu in na Slovensko inženirsko zvezo (SIZ). SIZ ima status društva od leta 2002. Na 28. rednem občnem zboru SIZ dne 27. 6. 2007 so bile sprejete z novim zakonom predpisane dopolnitve pravil SIZ. Nato je bila z Odločbo MNZ-UE0144 Slovenska inženirska zveza, s sedežem v Ljubljani, na Karlovški cesti 3, vpisana tudi s spremembami v temeljnem aktu.

SIZ trenutno združuje 19 panožnih in območnih zvez oziroma društev.